Supiot Perez, Christian, Ohio State University, Estados Unidos